Õppetöö vormid

Kontrolltöö

Kontrolltöö võimaldab etapiviisilist koolitust ja tulemuste hindamist. Ühe kursuse raames saab ülesseada mitu testi ja soovi korral ühe eksami. Igale testile määratakse sooritamise ajavahemik, positiivne lävend ning hinde kaal kursuse koondhindes. Kontrolltöö edukas läbimine võib olla eelduseks eksamile pääsemisel. Kontrolltööle saab lisada harjutus-või eksamiteste. Kontrolltöö võib olla praktiline ülesanne.

Eksam

Ühe kursuse raames saab ülesseada ühe eksami. Eksamitestile kehtestatakse sooritamise ajapiirang ja positiivne lävend. Eksamitesti saab sooritada vaid üks kord eksami jooksul.

Eksamitestid ning neis sisalduvad küsimused on õpilastele suletud kuni määratud eksami alguseni.

Kodutöö

Kodutöö õppetöö vorm võimaldab kursuse raames rakendada aktiivõppe meetodeid.

Kodutöö võib olla essee, uurimustöö, referaat, joonised, joonistused, heli, videod vms elektrooniliselt edastatav materjal.

Kodutöö raames annab koolitaja õpilastele ülesande ja töö juhendi. Kursusel osalejad lahendavad või koostavad etteantud juhendi alusel kodutöö, registreerivad selle andmebaasi ning laevad üles dokumendid. Koolitaja saab anda üleslaetud kodutööle individuaalset tagasisidet.Kui koolitaja on avalikustanud kodutööd, saavad kursusel osalejad ligipääsu teiste kursusel osalejate töödele. Ühe kursuse raames saab ülesseada mitu kodutööd. Igale kodutööle määratakse töö esitamise tähtaeg ja soovi korral tööde avalikustamise tähtaeg. Esitatud kodutööde avalikustamine on koolitaja määrata. Kodutööd hindab koolitaja 100palli skaalal. Kodutöö(de)le saab anda kaalu kursuse koondhindes.

Praktiline ülesanne

Kursuse raames saab läbi viia praktilisi ülesandeid. Koolitaja annab õpilastele praktilise töö juhendi ning määrab selle toimumise aja, koha ja positiivse lävendi. Peale praktilise ülesande lahendamist koostab koolitaja tulemuste protokolli ning kannab tulemused kursuse andmebaasi. Praktilise töö hinde määrab koolitaja 100pallisel skaalal. Ühe kursuse raames saab läbi viia mitu praktilist ülesannet. Praktilise töö õppevormi saab kombineerida teiste õppetöö vormidega. Mitme praktilise ülesande rakendamisel või teiste õppetöö vormidega kombineerimisel saab määrata igale praktilisele ülesandele ja teisele õppetöö vormile hinde kaalu kursuse koondhindes. Praktiline ülesanne võib olla eelduseks eksamile pääsemisel.

Seminar

Kursuse raames saab korraldada auditoorseid konsultatsioone või arutelusid (seminare), mille toimumisaeg määratakse kursuse kalendris.

Konsultatsioon

Kursuse kalendris saab määrata ajavahemiku on-line konsultatsiooniks. See võimalus asendab auditoorset konsultatsiooni. Määratud perioodil saavad õpilased esitada koolitajale küsimusi, millele õpetaja koheselt vastab. Konsultatsioonid toimuvad koolitaja poolt etteantud teemal.Kui konsultatsiooniks määratud ajavahemik lõpeb, saavad õpilased jätkata küsimuste esitamist, koolitaja vastab neile sobival ajal. Õpikutega seotud konsultatsioonidel puudub ajavahemik.